Djurtransporter

 

 

 

Det finns en mängd olika tillfällen när vi behöver flytta djuren t ex vid auktioner, slakt, mellan beten och när de har dött. Med alla de nya journalerna har detta nästan blivit en oöverskådlig djungel men vi ska försöka reda ut begreppen så långt det är möjligt och ge tips som kan underlätta för alla inblandade.

Transport av levande djur
Fr.o.m. den 9 juli 2005 ska alla får och getter som förflyttas mellan två produktionsplatser där det är olika djurhållare, åtföljas av ett transportdokument. Om du transporterar djuren mellan två PPN där du själv är djurhållare behöver du inte skriva något transportdokument förflyttningen ska dock alltid föras in i stalljournalen. Om slakteriet har en av Jordbruksverket godkänd transport sedel kan denna användas istället för ett transportdokument. Det är djurhållaren på den avsändande produktionsplatsen som ska fylla i uppgifterna i dokumentet.Transportdokumentet ska sedan förvaras på den mottagande produktions-platsen i minst sex år.Transportdokumentet ska utgöras av Jordbruksverkets blankett E3.12 Transportdokument Det är tillåtet att kopiera ett tomt dokument och använda.

De uppgifter som ska anges i transportdokumentet är:

 • Anläggningens produktionsplatsnummer.
 • Djurhållarens namn och adress.
 • Totala antalet flyttade djur.
 • Destinationsanläggningens produktionsplatsnummer, eller då djuren överförs till ett slakteri, slakteriets namn och adress, eller vid växling av betesområde, bestämmelseorten.
 • Uppgifter om transportmedel och transportör samt hans transportörsnummer.

Datum då transport sker samt Djurhållarens underskrift.

När ett djur dör eller avlivas så måste det tas omhand enligt nedanstående <
Transport av döda djur till SVA för obduktion

SVA och Posten har träffat en överenskommelse om rutiner för att sända in döda djur till SVA, för undersökning. För att försäkra oss om en säker transport så att det exempelvis inte uppstår några läckage har vi tillsammans med Posten tagit fram ett särskilt förpackningsmaterial. SVA

Krav på omhändertagande av djurkadaver
Grundregeln är att kadaver från djur som hålls av människa skall omhändertas på ett säkert sätt för att undvika risk med spridning av smittsamma sjukdomar samt för att undvika att olägenhet uppstår för omgivningen. Vissa områden i Sverige är undantagna från kravet på omhändertagande av kadaver. Djuren får då grävas ner enligt anvisningar från den myndighet som har tillsyn på området. Läs mer på Jordbruksverkets sida

Vad innebär det?
När du har ett dött djur så ringer du din lokala kadavertransportör direkt för att anmäla hämtning. Alla djur skall ligga utomhus på någon form av hårdgjord yta, samt vara väl täckta. Detta krav är för att chauffören så lite som möjligt ska gå in i stallar, samt för att minska smittorisken. Prata med transportören om hur djuren skall täckas eftersom det varierar lite med årstiden. På sommaren t ex är det inte så bra med presenning över dem för då blir det så varmt under och förruttnelsen går ännu snabbare. Vissa vill att man strör släckt kalk på för att hålla borta flugor.

Transporter i ekonomisk verksamhet
Transporterar du dina egna djur med ditt eget fordon och transporten aldrig går längre från gården än 50 kilometer kan du sluta läsa nu. Men transporterar du djuren längre än 50 km finns det fler bestämmelser att följa, eller om du transporterar djuren inom din ekonomiska verksamhet. Transport inom ekonomisk verksamhet syftar indirekt till vinst, och kan alltså vara transporter till och från riksbedömning, baggauktion eller till slakt. För att få transportera djur måste du registrera dig som transportör och få ett transportörs-tillstånd samt ha ett godkänt fordon. Att registrera sig som transportör hos Jordbruksverket kostar 1 300 kronor. Du måste ha ett intyg som visar att det fordon du använder är besiktigat och godkänt av Länsstyrelsen. Det ställs ytterligare krav på fordonet för långa transporter. Fordonsintyget ska finnas med i bilen när du transporterar djur. Observera att det finns en särskild blankett som du ska använda om du inte har eget fordon.

 • Den som ansöker om godkännande av vägtransportfordon ska till den Länsstyrelsen som utför besiktningen betala en avgift i enlighet med SJVFS 2011:51. Följande avgifter är beslutade:
 • Behållare, 1000 kr.
 • Lätt lastbil/personbil/släpfordon avsett att dras av lätt lastbil eller personbil, 1500 kr.
 • Tung lastbil/släpfordon avsett att dras av tung lastbil,  3000 kr. Med behållare avses en lös behållare som kan placeras inuti fordonet. Lätt lastbil avser lastbil med totalvikt på maximalt 3500 kg. Med tung lastbil avses lastbil med totalvikt överstigande 3500 kg. Vid   efterkontroll, efter utförd åtgärd, debiteras timtaxa enligt avgift för extra offentlig kontroll.

Undantag
Om du transporterar egna djur i eget fordon kortare sträckor än 65 kilometer och i mindre omfattning behöver du inte ha något transportörstillstånd. Som en tumregel för mindre omfattning gäller åtta eller färre gånger per år. Undantaget gäller också för dig som transporterar egna djur till veterinär,  bete eller om djuren ingår i ett bevarandeprogram.

Så här ansöker du
1.     Fyll i blanketten Ansökan – registrering som transportör av levande djur
2.     Bifoga ett intyg om att de transportmedel som du tänker använda uppfyller de bestämmelser som gäller för transporter. Intyget ska utfärdas av Länsstyrelsen i det län du bor efter att de har besiktat din transport. Du ska också bifoga besiktningsunderlaget från Länsstyrelsen.

Utbildning för kompetensbevis
För att du ska få köra nötkreatur, får, getter, grisar, fjäderfän eller hästar måste du ha ett kompetensbevis. I de fall chauffören inte ansvarar för skötseln av djuren ska den person som sköter djuren också ha ett kompetensbevis. Kompetensbeviset får du genom att fullfölja en utbildning för de djurslag du ska transportera och bli godkänd på den. Tänk på att det kan ta tid att gå utbildningen och få kompetensbeviset.

Undantag
Om du transporterar egna djur i eget fordon kortare sträckor än 65 km och i mindre omfattning behöver du inte ha något kompetensbevis. Som en tumregel för mindre omfattning gäller åtta eller färre gånger per år. Undantaget gäller också för dig som transporterar egna djur till veterinär, bete eller om djuren ingår i ett bevarandeprogram.

Transporthandlingar

När du transporterar djur ska du ha med dig handlingar om:

 • djurets ursprung och ägare
 • avsändningsort
 • datum och tid för avsändningen
 • avsedd bestämmelseort och förväntad transporttid