Märkning

 

Märkning av får och getter födda den 9 juli 2005 eller senare
Får och getter som föds efter den 9 juli 2005 ska märkas senast sex månader efter födelsen.
Om djuret lämnar produktionsplatsen där det är fött innan dess ska djuren märkas innan
transporten.

Inför slakt kan det vara bra att kontrollera med slakteriet om någon speciell form av
slaktmärkning krävs. För att få full betalning krävs det exempelvis på vissa slakterier
att djuren är märkta med en öronbricka i båda öronen med Combi 2000 Rund eller
PAT Horten används.
Får och getter som är avsedda att leva kortare än tolv månader
Djur som är avsedda att gå i avel eller leva längre än tolv månader ska märkas med en öronbricka i vardera örat.

Öronbrickor för djur som planeras att gå i avel eller leva längre än tolv månader ska
innehålla följande uppgifter:
◾Landsbeteckningen SE
◾Födelseplatsens produktionsplatsnummer (SE-nummer)
◾Individnummer

Individnummer på öronbrickor för får och getter kommer från och med den 9 juli 2005 att bestå av fem positioner. Till och med den 1 juli 2006 är det tillåtet att märka får och getter med individnummer bestående av färre än fem positioner. Inget djur som är fött
efter den 9 juli 2005 i samma besättning får dock märkas med samma individnummer.

Observera att djuren ska vara märkta senast sex månader efter födelsen. Om det är oklart vid denna ålder huruvida djuret ska slaktas eller inte innan tolv månaders ålder ska djuret märkas med två öronbrickor med individnummer.
Märkning av får och getter födda före den 9 juli 2005
Får och getter födda före den 9 juli 2005 ska märkas senast de lämnar den
produktionsplats där de föds.

Observera att alla får och getter som lämnar sin födelseplats som livdjur samt till bete på
annan plats, ska märkas med en öronbricka i vardera örat. De får eller getter som levereras
direkt till slakt behöver endast märkas med ett märke med födelseplatsens produktionsplatsnummer.

Öronbrickor för får och getter som är födda innan den 9 juli 2005 ska innehålla följande uppgifter:
◾Landsbeteckningen SE
◾Födelseplatsens produktionsplatsnummer (SE-nummer)
Jordbruksverket

Nyheter
Stallmästaren blanketter
Produkter hos Stallmästaren