Stadgar

 

§ 1. NAMN
Föreningens namn är Sveriges Lammköttproducenter.
§ 2. SYFTE
Lammköttproducenterna är en ideell förening.
– Att verka för en rationell, lönsam och marknadsanpassad lammköttsproduktion i Sverige.
– Att vara ett nätverk för att öka och sprida kunskap om lammköttproduktion i Sverige.
– Att som branschorganisation representera Sveriges lammköttproducenter.
§ 3. ORGAN
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Mellan årsmötena är styrelsen föreningens verkställande organ.
Styrelsen kallar till föreningsmöten.
§ 4. SÄTE
Föreningens säte är i Linköping
§ 5. MEDLEMMAR
Till medlem kan antagas person som delar föreningens syfte och arbetar yrkesmässigt med lammköttproduktion.
- Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen.
- Medlem som icke erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
- Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av föreningsmöte uteslutas.
- Medlem skall på ett aktivt sätt vara med att utveckla svensk lammproduktion genom att
delge kunskap till föreningens medlemmar.
§ 6. STYRELSE
Föreningens styrelse består av ordförande plus antal ledamöter som beslutas på årsmöte.
Ledamöter väljs för en tid av 2 år vid årsmöte.
Endast halva styrelsen förnyas vid varje årsmötet.
Styrelsen kan adjungera ytterligare ledamot som har yttrande och förslagsrätt.
§ 7. VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår är från 1/7 till 30/6.
§ 8. FÖRENINGSMÖTE
Styrelsen kallar till föreningsmöte. Vid föreningsmöte har varje medlem en röst.
Under varje verksamhetsår skall minst ett föreningsmöte hållas vilket skall vara årsmöte.
Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon så begär.
Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning.
Årsmöte skall hållas årligen på plats och tid som styrelsen bestämmer.
Extra årsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 10 % av medlemmarna så hos styrelsens ordförande skriftligen begär.
Vid extra föreningsmöte kan beslut endast fattas i ärende som varit angivet i kallelsen till mötet.
Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall utsändas till medlemmarna senast två veckor före årsmöte eller föreningsmöte.
§ 9. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
4. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret.
5. Revisorernas berättelse för samma tid.
6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Beslut om årsavgift.
9. Beslut om arvoden och reseersättning.
10. Inkomna motioner och styrelsen propositioner.
11. Fastställande av handlingsplan.
12. Val av ordförande, mandattid 1 år.
13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
14. Val av övriga ledamöter, mandattid 2 år.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Val av ledamöter i valberedningen.
17. Övriga frågor.
Beslut kan inte fattas i ärende som ej upptagits på föredragningslistan.
Ledamot i styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och revisorssuppleanter.
§ 10. STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar.
Det åligger styrelsen:
– att verka för föreningens ändamål.
– att verkställa av föreningsmöte fattade beslut.
– att sköta föreningens ekonomi och bokföring.
– att upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid
föreningen årsmöte.
– att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.
§ 11. STYRELSEMÖTE
- Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelse-ledamöter så begär.
- Beslutsprotokoll skall föras.
- Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
- Beslut fattas med enkel majoritet.
- Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 12. REVISION
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. För revisorerna utses två suppleanter.
Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för granskning senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.
Revisorerna skall senast 1 vecka före ordinarie årsmöte avge berättelse över sin granskning.
§ 13. VALBEREDNING
Valberedningen skall bestå av minst 2 ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till föreningsmötet.
Valberedningen föreslår arvoden och reseersättningar.
§ 14. STADGEÄNDRING
Ändringar av föreningens stadgar skall ske på årsmötet med 2/3 majoritet.
§ 15. UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav en skall vara årsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster.
Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom.