Avvänjning av tackor

Avvänjningen är startskottet för förberedelserna inför nästa lamningssäsong. En tacka behöver minst två månader för att återhämta sig efter dräktigheten och diperioden innan hon är i rätt kondition för betäckning. Avvänjningen är ett bra tillfälle att kontrollera tackornas hälsa och bestämma vilka som behöver slås ut på grund av dålig produktion eller hälsoproblem.

Goda avvänjningsrutiner

Försök visar att de nyavvanda lammen mår bäst av att få gå kvar i de beteshagar de befann sig i tillsammans med tackorna. Tackorna bör flyttas till mycket magert och sparsamt bete och/eller hållas i hög betesbeläggning under 4-5 dagar. Ta inte bort vattnet. Om man väljer att stalla in dem under den här perioden måste de gå på en djupströbädd så att inte juvren blir smutsiga vilket kan leda till mastit(juverinflammation).

Check-lista

Kontrollera om tackorna har/har haft mastit, om de är halta eller har tappat några tänder. Märk upp tackor som haft problem med lamningen, t ex framfall, så att de kan skickas till slakt senar, sådana problem tenderar att upprepa sig. Om du upptäcker att många av tackorna är mycket magra, be en veterinär undersöka orsaken. Leverflundra-infektioner är vanliga efter de våta somrarna och kroniska sjukdomar som Johnes ( en bakteriell infektion i tunn- och tjocktarm som ger kraftig avmagring men inte visar några symptom förrän flera år efter smitta) och Jaagsiekte (en lungsjukdom orsakad av Herpesvirus) kan finnas i många flockar. Tidig diagnos möjliggör att åtgärder kan sättas in i tid.

Fotröta
Avvänjningen är den bästa tidpunkten för att starta ett anti-fotröta-program. Kolla tackornas klövar och behandla drabbade tackor med verkning av klövarna, antobiotika-spray och i svårare fall även en antibiotikainjektion. Märk de behandlade tackorna och skicka resten igenom ett forbad innan de flyttas till ett bete som inte betats av nöt eller får de senaste två veckorna. Detta kommer att göra mycket för att bryta smittkedjan. Behåll de behandlade tackorna för sig på ett likaledes smittfritt bete och kontrollera deras klövar regelbundet. Överväg utslagning för återfallstackor.

Mastit

Slå ut alla tackor som har hårda knölar i juvret. Vissa fårägare behandlar alla tackor vid sinläggningen med antibiotikasalva direkt in i juvret via spenkanalen (Streptocillinsalva , s.k intramammarier, används till mjölkkor, sintidsbehandling av tackor rekommenderas inte i Sverige med vår restriktiva antibiotika policy, övers.anm.). De flesta undersökningar som är gjorda visar att endast ett litet antal mastit beror på infektioner efter avvänjningen och att nyttan av sintidsbehandling av tackor behöver undersökas mer. Ta alltid kontakt med veterinär före en sintidsbehandling så att den går rätt till och se till att endast produkter som är licenserade för användning till får kommer i fråga. Man behöver vara två personer för att utföra jobbet och strikt iakttagande av god hygien är mycket viktigt så att man inte sprider sjukdom snarare än förebygger den. Om mastit uppträder efter en sintidsbehandling kontakta veterinär för utredning.

Brian Hosie, VIC Bush Estate