Selen för fruktsamhet hos baggar

Baggar som ska användas i Juli/Augusti bör ges selentillskott under juli månad om man vet att betesmarken innehåller låga selenvärden(vanligt på svenska marker). Försök visar att baggar som fått selentillskott ger bättre dräktighetsresultat. Även när selenbristen hos baggarna är mycket lindrig har tillskott förbättrat spermakvaliteten. Mängden sperma påverkades inte men däremot livskraften och rörligheten hos spermierna. Man såg också en lägre andel onormala/defekta spermier efter tillskott. Selen är en viktig ingrediens just för svanstillverkningen hos spermierna varför selenbrist ofta ger upphov till brutna eller ihoprullade svansar med nedsatt rörlighet som följd. Eftersom många områden i UK är har låga selenvärden i marken kan sämre fruktsamhet hos tackorna alltså bero på selenbrist hos baggen.

Din flocks selenstatus kan enkelt undersökas via blodprov, men man ska vara medveten om att seleninnehållet i grovfoder/bete kan variera mycket under året, speciellt efter konstgödningsanvändning. Får har funnits ha speciellt låga selenvärden under perioden augusti-november varför man förmodligen också bör tillföra selen till baggar som betäcker under senhösten. Ge baggarna tillskott 12 veckor före de ska betäcka eftersom spermietillverkningen tar 6-8 veckor. Deposel (en seleniumprodukt för subkutaninjektion) ger den bästa effekten eftersom den utsöndrar selen under 12 månader. Injektionen kan ge lokala reaktioner/irritationer i injektionsstället som därför bör vara nacken. Andra produkter ska injeceras i muskeln och ger mindre risk för reaktioner men måste upprepas flera gånger 12-6 veckor före betäckning. Att ge selen oralt med upprepning en gång i månaden (som vi gör i Sverige) torde vara ett dyrare sätt.

Oavsett vilken metod man väljer att använda kommer behandlingen att vara ekonomiskt berättigad om man vet att djuren har för låga selenvärden.