Alternativa grödor – har de något att erbjuda?

De senaste veckorna har mina artiklar fokuserat på lammtillväxt och rollen som betesgräset spelar. Jag tycker det är rättvist att påstå att bete är det billigaste fodret som finns tillgängligt för lammproducenter men finns det andra grödor som kan blandas in i gräset för att ge betet mer ”stuns”?

De fortsatta höjningarna av kraftfoder och gödningspriser har medfört ett ökat intresse för att odla alternativa grödor så som klöver, kålväxter och cikoria. I den här veckans artikel kommer jag att koncentrera mig på vilken roll klöver kan ha.

 

Utförlig forskning på Teagasc har visat på stora fördelar med att ha djuren på en klöverblandad vall. På lammgården har klöver en viktig roll att spela och är för närvarande en väldigt underskattad resurs. Klöver är en unik planta som har en rad fördelar när den blandas in med rajgräs.

 

Klöver är kvävefixerande. Detta innebär huvudsakligen att bakterier i plantans rötter tar kväve från luften och fixerar det i jorden så att det blir tillgängligt för gräset som växer intill. Effekten är att det är gratis gödning och en välskött gräs/klövervall kan fixera kväve motsvarande 160 enheter konstkväve per tunnland.

 

Dessutom så förlorar inte klöver sin smaklighet och smältbarhet under högsommaren. Det är en av de största utmaningarna för lammproducenter att hålla gräset ”bladigt” och smältbart under juni och juli när gräsplantan naturligt vill gå i ax. Klöver blommar också under sommaren men till skillnad från gräs så behåller det sin smältbarhet under blomningen. Eftersom klöverandelen är som högst i en gräs/klövervall under sommaren så kompenserar det för gräsets sviktande kvalitet.

 

 

Lamm som betar på gräs/klövervallar kan ha 40-50 g högre tillväxt per dag jämfört med välskötta gräsvallar.

 

Skötseln av gräs/klövervallar skiljer sig ganska mycket från vanliga gräsvallar. Långa perioder med mycket gräs tenderar att minska klöverinnehållet. Att tillföra kvävegödning under perioden april-augusti reducerar också andelen klöver. Att spruta mot bredbladiga ogräs ska också undvikas i gräs/klövervall. Målet ska vara att tillföra 50 enheter kväver under tidig vår och sedan undvika all kvävegödning och bara låta klövern göra jobbet med att binda kväve från luften. Låt djuren beta med jämna intervall (4 veckors rotation) och undvik utdragna perioder med förvuxen vall. Gräs/klövervall som man har tänkt att ta ensilage på ska betas av tidigt på våren innan man stänger dem.

 

För att klövern ska kunna etablera sig bra så är det nödvändigt med en god jord (index 3 för P & K och pH 6,5-6,8). Där man etablerar gräs/klövervall genom återsådd så behövs en mix med 2-2,5 kg klöverfrön per tunnland. Det är mycket större andel klöver än vad som ingår i de flesta färdiga mixar så var noga med att kolla upp det innan du sår.

Alternativ två är att så in klöver i en existerande gräsvall. Detta blir bäst om man gör det efter att man har betat marken hårt eller tagit en skörd ensilage. Bästa tidpunkten är maj-juni och mängden klöverfrön är drygt 2 kg per tunnland som sprids i den existerande vallen med en gödningsspridare (t ex 0:7:30).

 

Nackdelen med klöver är att det inte är särskilt härdigt och därför behöver den skötas rätt. Pga att den försvinner lite hela tiden så bör ungefär en femtedel av totala mängden mixad vall sås in med nya klöverfrön varje år. Just nu kostar förpackningar med klöverfrön som räcker till ett hektar ca 50 €. Om man då säger att en femtedel av vallen ska sås med klöver varje år så blir det en årlig kostnad på 10 € per hektar vall.

 

Man ska alltid iaktta stor försiktighet när man släpper ut djuren på kraftigt bete och helst ska de vänjas lite försiktigt.

 

Sammanfattning

Klöver kostar ca 10 € per hektar och år att underhålla i dina vallar. Det behövs en god skötsel för att få den att trivas men då kan den i gengäld ge 25 % högre tillväxt på lammen och producerar kväve som spar in gödningskostnader på ca 25-30 €. Detta är en exceptionellt god avkastning av en investering med alla mått mätt.