Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2022:03

16 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Sammanfattning
Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i denna rapport och avser basår 2015=100.

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel ökade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 36,0 % mellan mars 2021 och mars 2022. Priserna för produktgruppen Gödnings- och jordförbättringsmedel ökade mest (+226,0 %). Under samma period ökade Avräkningsprisindex (A‑index) med 28,5 %. Spannmål var den produktgrupp där priserna ökade mest (+98,0 %).

Slakt statistik från JBV

13 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Under mars 2022 slaktades det 12 300 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 260 ton. Jämfört med samma månad förra året minskade slakten av får och lamm med mer än 27 %. Slakten av får och lamm utgjordes till 88 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med 28 % jämfört med mars 2021.

JBV föreslår utformning av krisstöd till lantbruket.

6 maj, 2022 Lammproducenterna 0

Jordbruksverket föreslår utformning av krisstöd till lantbruket

Den 28 april fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett riktat ekonomiskt stöd till animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen skulle kunna utformas. Tillsammans med länsstyrelsen har vi nu tagit fram ett förslag på stödutformning som vi lämnat till Näringsdepartementet.

Drygt 22 000 insatser i syfte att kontrollera att djurskyddsreglerna följs

25 april, 2022 Lammproducenterna 0

Under 2021 gjorde länsstyrelserna 22 035 kontrollinsatser. Trots fortsatta utmaningar på grund av pandemin nåddes målet om att att göra minst lika många planerade normalkontroller som kontroller efter klagomål. Resultatet av kontrollen visar att de flesta djurhållare följer djurskyddsreglerna men också att det fortsatt finns brister i ungefär samma utsträckning som tidigare år.

Undantag från stödregler för ökad svensk matproduktion.

5 april, 2022 Lammproducenterna 0

Som en åtgärd för att öka livsmedelsproduktionen och möta effekterna av kriget i Ukraina har EU-kommissionen beslutat att medlemsländerna får undanta vissa villkor i förgröningsstödet under 2022. Undantagen innebär att lantbrukare får använda trädor för bete, skörd eller odling utan att det påverkar stödet.

Avklingande pandemieffekter på kött-, mejeri- och äggmarknaden 2021

17 mars, 2022 Lammproducenterna 0

PRESSMEDDELANDE – 17 MARS 2022 08:05

Avklingande pandemieffekter på kött-, mejeri- och äggmarknaden 2021

När vi summerar utvecklingen för kött, mejeriprodukter och ägg 2021 är slutsatsen att importen återkom i takt med att samhället öppnade upp. Konsumtionen av matfågel ökade medan den minskade för övriga köttslag. Vi åt också mindre ägg och mejeriprodukter totalt. Trots ökad import förstärktes den svenska marknadsandelen för gris- och lammkött samt för mejeriprodukter totalt medan den försvagades för matfågel, ägg och nötkött.

Ingen bild

Antal får i december 2021

16 mars, 2022 Lammproducenterna 0

Det totala antalet får på Jordbruksföretag i Sverige beräknas ha uppgått till cirka 348 000 stycken i december 2021. Det är en nedgång med drygt 5 % jämfört med december 2020. Jämfört med de uppgifter som Jordbruksverket regelbundet publicerar avseende juni månad så är det drygt 33 % färre djur men det är ungefär i nivå med vad det brukar vara och en följd av att de flesta lamm föds på våren och slaktas på hösten.

Ingen bild

Pris på lammslakt okt 2021

15 november, 2021 Lammproducenterna 0

Vecka 43 var det genomsnittliga priset på lamm 59,43 vilket är 25 procent
högre än vecka 2020.
Lamm Avräkningspriset för lamm i Sverige varierar säsongsmässigt över året med stigande priser under första halvåret och sjunkande priser under andra. Vecka 43 var det genomsnittliga priset 59,43 kr/kg vilket är 25 procent högre än motsvarande vecka 2020.

Ingen bild

Antalet får ökar igen 2021 JBV

4 november, 2021 Lammproducenterna 0

Antalet får ökar igen
Antalet djur på svenska jordbruksföretag har inte förändrats i någon större utsträckning mellan juni 2020 och juni 2021 enligt Jordbruksverkets årliga djurräkning. Antalet får har dock ökat igen efter att ha haft en nedåtgående trend under ett antal år. Ökningen gäller både vuxna får och lamm.

Ingen bild

Antalet får ökar igen

14 oktober, 2021 Lammproducenterna 0

Antalet djur på svenska jordbruksföretag har inte förändrats i någon större utsträckning mellan juni 2020 och juni 2021 enligt Jordbruksverkets årliga djurräkning. Antalet får har dock ökat igen efter att ha haft en nedåtgående trend under ett antal år. Ökningen gäller både vuxna får och lamm.

Ingen bild

100 000-tals djurhållare får mer tid på sig att registrera var djuren hålls

1 april, 2021 Lammproducenterna 0

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls registrera den. Anledningen är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. Sista dagen för att registrera platsen där djuren hålls, anläggningen, har nu flyttats fram till den 1 oktober. Kraven på registrering gäller även den som transporterar vissa djur mellan länder.

Ingen bild

“Lantbrukets djur i juni 2020 slutlig statistik”.

29 januari, 2021 Lammproducenterna 0

Det djurslag som ur ett statistiskt perspektiv förändrats mest under de senast åren är fåren. Sedan 2019 har antalet får minskat med 8,7 % och sedan 2016 med 13,3 %, vilket motsvarar 77 000 djur. Även antalet jordbruksföretag som har får har minskat mycket de sista åren och i juni 2020 fanns det ca 8 000 jordbruksföretag med får.

Ingen bild

Statistikrapporten Lantbrukets djur i juni 2020, preliminär statistik

15 oktober, 2020 Lammproducenterna 0

Antalet får minskar
Antalet får beräknas preliminärt ha minskat till 509 900 i juni 2020. Det är 7,1 procent färre djur än 2019 och nästan 100 000 färre djur än 2017. Den största minskningen har skett för lamm där antalet djur är nästan 31 000 färre än 2019 (-11,5 procent). Antalet tackor och baggar har preliminärt minskat med 8 100 djur eller 2,9 procent.

Ingen bild

Information till Foderföretag

8 maj, 2020 Lammproducenterna 0

Här kan du som producerar foder till produktionsdjur eller utfordrar livsmedelsproducerande djur, säljer foder till livsmedelsproducerande djur i butik, lagrar foder eller transporterar foder anmäla din foderanläggning till Jordbruksverkets foderanläggningsregister. Det gör du på ett snabbt och enkelt sätt i vår e-tjänst.