Diarréproblem hos tätt hållna lamm

Vid intensivuppfödning av många lamm på liten yta kommer risken för både Coccidios,Nematodirus och andra mag-tarmparasiter att öka. Det är mycket viktigt att följa upp alla diarréutbrott och ta reda på vad som orsakat dem. I vissa fall då både Nematodirus och Coccidios förekommer kan dödsfall förekomma.

Ta ett samlingsprov bestående av en tresked vardera från 25 avföringsklumpar eller direkt från ändtarmen från 25 lamm, provtag inte tackorna.

Provet analyseras avseende på antal ägg och typ av ägg. Diagnosen är inte helt enkel eftersom nematodirusmasken inte lägger så många ägg och under ett sjukdomsutbrott kan lammen bli dåliga innan maskarna ens når äggläggningsstadiet. Därför är det alltid viktigt att hålla lammen under noggrann uppsikt. Svårt infekterade lamm är uttorkade och har den typiska uppdragna buken med rundad rygglinje. Avföringen brukar vara slemmig och lös. Nematodirus smittar från förra årets lamm till årets, tackorna är immuna och inte smittförande. Lamm som betas på förra årets betesmarker är alltså i riskzonen, även unga kalvar kan drabbas av nematodirus och föra smittan vidare. Äggen kräver en temperatur på över 10 grader C under minst 24 timmar för att kläckas, och vid en sen, kall vår har lammen förmodligen kommit igång att beta ordentligt innan äggen kläcks vilket ökar risken för en massinfektion.

Coccidios diagnosticeras också via träckprov, där parasitens ägg, s.k oocyster syns under mikroskop. Det kan dock vara svårt att avgöra om de oocyster man ser är av sjukdomsframkallande typ, varför det återigen är viktigt att leta efter symptom hos lammen . Lammen är vanligtvis 4 till 7 veckor gamla när de drabbas och verkar då slöa och oföretagsamma. De tappar aptiten och har ont. De tappar vikt och kondition, och även om symptomen bara syns hos vissa lamm så är samtliga infekterade. Smittan går till så att lammen får i sig några enstaka oocyster från ett annat djurs träck ( därför ökar smittrisken ju högre djurtätheten är) och dessa oocuster delar sig i tarmen och blir till millioner på två-tre veckor. Parasiten orsakar diarré och skadar tarmslemhinnan så att näringsupptaget störs. Resultatet blir ett lamm som får svårt att bli slaktmoget i tid.

Svårigheten att hålla isär diagnosen för dessa likartade problem visar tydligt hur viktigt det är att veta vilken sjukdom djuren lider av innan man sätter in behandling. Träckprov och veterinärkonsultation är ett måste. Nematodirus kan behandlas med de vanliga vita och ofärgade avmaskningsmedlen som är effektiva och billiga. Coccidios kan behandlas med Veccoxin i engångsdos vid 4-6 veckors ålder. Vid behov kan en andra dos ges tre veckor senare. Att behandla större lamm fördyrar det hela kraftigt så det är falsk ekonomi att dra på den första behandlingen. Man kan också välja att tillsätta Deccox (coccidiostatika) i fodret under 4 veckor med start vid 3-4 veckors ålder.