Parasitbekämpning för får 2001

Mul- och klövsjukan har saboterat många fårbönders betesplanering det här året. På en del beten tvingas fåren att gå kvar längre än vad som är optimalt medan andra beten inte har använts alls.

Osäkerhet om när lamm tillåts att skickas till slakt och förlängd närvaro av utslagstackor ökar på djurtätheten ytterligare på gårdarna och djuren kommer att utsättas för ett högre smittryck vad gäller flera olika sjukdommar

De maskar som orsakar Parasit-gastro-enterit (PGE) är ett stort hot mot lamm och vuxna djur när de tvingas vara kvar på samma bete för länge. Maskmängden stiger i betena vilket gör att alla djur måste behandlas med lämpliga avmaskningsmedel vid flytt från ett bete till ett annat. Det är lämpligt att försöka hålla kvar djuren i behandlingsfållorna så länge som möjligt så att maskmedlet hinner verka och det nya betet inte infekteras av maskarna. Ta avföringsprov och analysera dessa så att rätt preparat används vid avmaskningen!

Försök om möjligt öronmärka den areal som ska vara lammbeten senare under säsongen så att den hålls fårfri nu, ta ensilage eller hö där! Det finns även andra sjukdomar som kan bli problem vid hög djurtäthet. Pasteurella lunginflammation kan vara besvärligt men det finn bra vaccin att tillgå. Yttre parasiter sprids lättare när djuren står tätt och alla djur med avskavd ull eller annan hudirritation bör undersökas noga. Gårdar med fästingar, som under normala år utsätter djuren för smitta under viss tid på året så att de utvecklar egen immunitet, kan få problem i år när betesplaneringen inte kan följas. Man får vidtaga andra metoder att skydda fåren mot fästingarna. Det kommer inte att bli ett lätt år för många fårbönder men med lite planering och råd från veterinären kan många problem förhindras och göras mindre. Sandy Clark, VIC Thurso