Marknadsöversikt

Siffror baserade på den prisinformation som MLC (Meat and Livestock Comission) samlar in från de olika slakteriföretagen visar att priset på lamm har återhämtat sig och faktiskt ligger 6 % högre än motsvarande period förra året. Antal slaktade får och lamm har sjunkit med 30 % jämfört med förra året och det är naturligtvis ett resultat av mul- och klövsjukan och de transportrestriktioner som tex bromsar antal utslagstackor som kan gå till slakt. En del av de områden som har drabbats hårdast av mul- och klöv har stor andel tidig lamning och det har påverkat slakten kraftigt under årets första hälft. Våren har också varit ovanligt kall vilket har påverkat tillväxttakten negativt hos de första sommarlammen.

Så länge den totala slakten är 25-30 % lägre än normalt kan förlusten av exportmarknaden kanske gå obemärkt förbi. Om man ska ge en prognos för priset under årets senare del måste man komma ihåg att lammpriset i Storbritannien normalt sett stöttas av en omfattande export och att utan den exporten måste priset falla. Tillgången på lamm och utslagstackor kommer dock att vara begränsad på grund av mul- och klöv och ett större antal tacklamm kommer att behållas til liv än normalt. Till dags dato har 2 miljoner får och lamm slaktats på grund av mul-klövsjukan. Om man förutsätter att mul- och klöv har slagit ut lika många slakt- som livdjur så kommer produktionen av slaktlamm att sjunka med 10-15 %. Kombinerat med den redan nämnda ökade delen behållna livlamm kommer tillgången på lamm att sjunka med 20-25% i höst.

Trots att denna minskning motsvarar förlusten av exportmarknaden så kommer bristen på priskonkurrens ändå att innebära sänkta priser i höst och nästa vår. Exporten kan återupptas tre månader efter det sista konstaterade mul-och klövfallet så ett visst hopp för lammexport i jan-mars 2002 finns. Om man studerar prisutvecklingen i övriga europa ser man tydligt hur mu- och klöv har påverkat marknaden. Utan de brittiska exportlammen på har efterfrågan och priserna stigit överallt, utom i Finland ! De franska priserna är 20-25 % högre, de irländska 25-30% högre och de spanska otroliga 40 % högre än normalt. Den oundvikliga konsekvensen av detta är att tack-premien kommer att sänkas. Premien för 2001 kommer att uppgå till cirka £8 jämfört med förra årets £10.70. Viss ljusning innebär beskedet att en ny omgång kompensationsbidrag kommer att utgå baserat på 1999 och 2000 djurpremier och LFA- ersättningar.

EU har också kommit med förslaget till en reformerad tackpremie. Som väntat beskriver förslaget en premie på en fast nivå för att minska kostnaderna för administrationen av den flytande nivån. Se separat artikel om detta på annan plats på Lammnet! Mul- och klövsjukekrisen har väckt en livlig debatt i Storbritannien om hur och hur ofta djur transporteras under sin livstid. Här ska inte gås in djupare på de lagförslag som kan komma att bli resultatet av dessa diskussioner, men en sak som verkar säkert är att brittiska får inom kort måste öronmärkas så att dokumentationen av dessa transporter kan fungera. Som extra bränsle i denna fråga kommer ett beslut från den Irländska regeringen om att alla irländska får märks med gårds- och individuellt nummer när de lämnar sin födelsegård från och med maj -01. Får som stannar på födelsegården ska vara märkta fr om 15e december. Detta är ett betydligt mer omfattande märkningssystem än det brittiska där får enbart märks med gårdsnummer när de lämnar sin födelsegård.