Planera betet

Betet är i full gång i söder och under planering i norr.
Bete är det billigaste fodret för lammproducenter.
Ändå är det bara en liten del av lammproducenterna som slaktar lamm utan att använda kraftfoder. De flesta tidiga beten av bra kvalitet har högre energi och proteininnehåll än många kommersiella kraftfoder, så varför måste vi då fodra kraftfoder? Läs artikeln av Michael Gottstein och få bra tips för betessäsongen.

Sheep Farm Management Notes: 07/04/2009

Put in place a plan to manage your grass

För att öka lönsamheten så har, förutom avvänjningsprocenten, tillväxten störst betydelse.
Den kostnad som uppstår när det gäller att få lammen färdiga till slakt har en stor betydelse
för din vinst.

Vårbete av god kvalitet bör kunna fylla näringsbehovet för tackan och hennes lamm utan tillskott av koncentrat. Med detta menar jag att lammen kommer kunna uppnå tillväxtmålet 300 gram per dag upp till tio veckors ålder. Från tio veckor till avvänjning (en månad senare) minskar tillväxtmålet till 210 gram per dag. Efter avvänjning är tillväxten runt 150 gram per dag. Endast hälften av vad det var under de första tio veckorna i livet! Detta betyder att om du missar tillväxt före avvänjningen kommer det att ta dig dubbelt så lång tid att öka denna vikt efter avvänjning.

Tillväxterna ovan gäller för tvillingfödda lamm. Om lammen når dessa tillväxtmål borde de väga runt 32 kg vid avvänjning. Hur låg dina lamm till förra året? Min erfarenhet är att detta mål nås oftast inte på gårdsnivå – inte ens när lamm fodras i lammkammare! Så var går det snett? Det finns ett antal villkor som måste uppfyllas om vi ska kunna nå detta mål.

Foto Emma Rosenmuller

Nedan har jag listat några av de frågor som jag anser är viktigt;

1. Tackans mjölkavkastning.
Under de första åtta veckorna i lammets liv är det mycket beroende av tackan för mjölken. Tackor som har otillräckligt mjölk beroende på genetisk förmåga, sjukdomsfaktorer eller otillräcklig näring är de skyldig här. Om du märker att lammen inte når tillväxtmålet på 300 gram per dag upp till tio veckors ålder måste din utredning börja här. Har du rekryterat tacklamm som legat efter (dvs tacklamm från tackor som gjort ett dåligt jobb med att föda
upp lammen)? Är dessa orsaker relaterade till dsjukdom/parasiter som påverkar tackans mjölkproducerande förmåga? Eller har tackorna helt enkelt inte tillräckligt bra kvalitet på gräset? Beteshöjden för att få maximala prestationsförmågan ligger på 5-6 cm vid betessläpp. Enligt min erfarenhet så uppnås inte detta på många gårdar eftersom marken inte har blivit tom och har fått vila i tid.

2. Beteshöjd/kvalitet.
Att sköta betet så att det förblir mycket bladmassa är svårt. Vi kan se att vissa av våra kollegor med mjölkkor betar sina marker ner till 3 cm för att försöka förbättra beteskvaliteten i nästa rotation. Lammproducenter borde använda samma princip. Det är sant att för att maximera lammens tillväxt i det korta perspektivet ska betet ha en höjd på 6 cm men problemet blir till nästa rotation. Det är absolut nödvändigt att betar klart fållorna varje gång. Målet ska vara att beta ner fållorna till minst 4 cm under april (Irländska förhållanden. Reds. Anm.).
När fållorna är små och fåren kan beta ner dem snabbt kan du till och med beta till lägre
höjd (ner till 3 cm), förutsatt att du inte tvingar tackorna under flera dagar att beta ner gräset. Vad vi försöker att uppnå är en balans mellan att beta ner fållorna ordentligt så att beteskvaliteten blir mycket bra under nästa rotation medan vi på samma gång försöker nå en bra produktion från djuren.

Målet för beteshöjden efter betning av fållan listas nedan. Det är viktigt att lägga märke till
att när du senare under säsongen måste lämna en högre beteshöjd behöver efterbeta med
tex sintackor eller dikor. Där det inte finns några djur som är lämpliga till efterbete måste
du låta lammen få en lammgrind (jmf lammkammare, reds. anm.) så att de kommer in före tackorna till nästa bete och tvinga tackorna att beta klart fållan.

Önskvärda höjder på färdigbetade fållor före avvänjning, irländska rek.

Månad Beteshöjd efter bete (cm)
Mars 4
April 4
Maj 5
Juni 6
Juli 6-7

 

3. Förutsatt att många producenter är vana att fodra sina lamm med koncentrat är det en
bra idé att vara säker på att man klarar att få sina lamm färdiga på bete innan man drar bort kraftfodret. Å andra sidan kommer det vara svårt att få en lönsam produktion om du måste tillskottsfodra med kraftfoder för att kompensera för dålig betesstrategi. Om du använder kraftfoder kommer du få den bästa responsen om lammens intag begränsas till 300 g per
dag per lamm. Fri tillgång på koncentrat är inte ett ekonomiskt möjligt alternativ för
vårfödda lamm.

Det finns många faktorer som påverkar tillväxthastigheten på dina lamm. Men det huvudsakliga området där man tappar tillväxt hos de gårdar jag besöker är betesstrategier
och skötsel. Det är viktigt att beta ner fållorna ordentligt varje gång. Höjderna i tabellen ovan visar när lammens tillväxt är maximerad. För att försäkra dig om att få tillräckligt bra kvalitet på gräset till nästa betesomgång måste du beta ner höjden till minst 4 cm under mars, april
och tidig maj och minst 5 cm därefter. Endast genom att göra detta kommer du att ha god gräskvalitet under nästa rotation.

Artikeln är en fri översättning av Johanna Rangrost Ahlström.

Läs orginalartikel på Teagasc.