Så utfodrar du rekryteringstackorna från betäckning till lamning

Många lammproducenter ställs varje år inför valet att betäcka ungtackorna eller inte. Att vänta med att betäcka ungtackorna till andra året har flera fördelar – de är med säkerhet stora nog att betäckas, fertiliteten är ofta bättre och lamningen ofta lättare. Men, att vänta med betäckningen ger större kostnader för foder utan inkomster under ungtackans första år.

 

Att betäcka ungtackorna första året kan vara lika framgångsrikt som att avla på vuxna tackor, men utfodringen under dräktigheten kan göra skillnad mellan framgång eller motgång. Överutfodring av ungtackorna under under första halvan av dräktigheten påverkar fertiliteten och lammens hälsa vid födseln.
  • Välj ut din rekrytering så fort som möjligt efter avvänjningen
  • Ungtackorna bör väga minst 60 % av vuxenvikten vid betäckning
  • Utfodra för att få medelhög tillväxt (0,5 kg i veckan) under de första 95 dagarna av dräktigheten
  • Planera utfodringen under högdräktigheten baserat på grovfoderkvalitet och kullstorlek

Lågdräktighet (1-40 dagar efter betäckning)

Utfodringen under den här tiden främja fertiliteten och minimera att embryon förloras. Ungtackans fertilitet är väldigt känsligt för mängden foder under de första sex veckorna efter betäckning, se tabell 1.

Tabell 1 Effekt på fertilitet av utfodringsnivå under de 40 första dagarna av ungtackans dräktighet

Utfodringsnivå under tidig dräktighet

Hög

Medel

Låg

Dagligt energiintag (MJ)

12.6

6.1

3.7

Levande vikt vid betäckning (kg)

45

43

44

Hullpoäng vid betäckning

3.7

3.7

3.7

Levande vikt vid dag 40 (kg)

50

46

43

Hullpoäng vid dag 40

3.8

3.8

3.7

Andel dräktiga efter första betäckningen (%)

38

51

61

Antal lamm per tacka

0.44

0.71

0.80

 

Att hålla ungtackor på en hög utfodringsnivå för att öka tillväxt och kondition leder oftare till att fler tackor inte blir dräktiga vid första betäckningen, vilket sedan leder till att det blir svårt att hålla en samlad lamning utan att få många tomma tackor. Överutfodring även under tidig dräktighet kan också leda till för stora lamm som behöver hjälp vid födseln, se tabell 2.

Tabell 2. Effekt av utfodringsnivå under de första 40 dagarna av dräktigheten på lamning

Utfodringsnivå under tidig dräktighet

Hög

Medel

Låg

tackans vikt vid lamning (kg)

60

56

54

Lammets födelsevikt (kg)

5.3

4.6

4.5

% tackor med hjälp

87

52

48

Dödlighet lamm (%)

6

7

14

Avvanda lamm per tacka so mgått med bagge

0.25

0.38

0.35

Avvänjningsvikt lamm (kg)

34

33

33

 

Att låta tacklammen gå ned lite i vikt och kondition under tidig dräktighet maximerar deras fertilitet (tabell 1), men det är negativt med avseende på antal lamm uppfödda. När kroppsreserverna minskas efter betäckningen kan ungtackor få kämpa hårdare senare i dräktigheten för att kompensera detta. Detta kan påverka deras mjölkproduktion negativt, och leda till ökad dödlighet vid lamning (tabell 2). För att nå en bra kompromiss mellan tackans fertilitet och lönsamhet är det bättre att fodra för en liten ökning i tackans vikt (0,5 kg per vecka) under de första 6 veckorna efter betäckning. Beroende på årstid kan de ges 4-6 cm högt bra bete eller ett ensilage av medelkvalitet.

Mitten av dräktigheten (40-95 dagar efter betäckning)

Implantationen (fostret fäster i livmoderväggen) börjar ske runt dag 30 i dräktigheten och varav till dräktighetsdag 50 ungefär. Efter detta är fostrer beroende av moderkakan för att få näring. Därför är det viktigt att nu se till så att tackan utfodras så att moderkakan utvecklas och kan ge fostret tillräckligt med näring för tillväxt senare i dräktigheten.

Utfodringen måste även täcka ungtackans egen tillväxt. Det kanske är frestande att fodra tackorna för hög tillväxt, men överutfodring under den här perioden kan bromsa utvecklingen av moderkakan och lammen blir mindre. Forskning vid AFBI Hillsborough har visat att lätt överutfodring (tillväxt 1 kg per vecka) påverkar lammets födelsevikt väldigt lite (tabell 3). Andra forskare har sett att högre tillväxt hos ungtackan (2 kg per vecka) kan leda till för små lamm vid födseln.

Tabell 3. Effekt av utfodring under dräktighetsdag 40-95 på resultat vid lamning

Utfodringsnivå

Hög

Medel

Energiintag (MJ)

13.0

9.1

Vikt dag 40 (kg)

46

47

Hullpoäng dag 40

3.8

3.8

Vikt dag 95 (kg)

54

52

Hullpoäng dag 95

3.8

3.7

Födelsevikt lamm (kg)

4.7

4.9

% tackor med förlossningshjälp

68

50

% normal födsel

59

74

 

Vid överutfodring av tackan under denna perioden föddes en större andel lamm med fellägen. Efter födseln var dessa lamm minder aktiva och det tog längre tid innan de diade (tabell 4).

Tabell 4. Effekt av utfodring under dräktighetsdag 40-95 på beteende hos uangtackan och hennes lamm 30 minuter efter födseln

Utfodringsnivå

Hög

Medel

Beteendefrekvens hos tacka:

Tvätta

17

27

Lukta

9

4

Ge di

1

8

Beteendefrekvens hos lamm:

Leta efter juver

8

14

Dia

2

4

 

Överutfodrade tackor spenderade mindre tid på att tvätta och ta hand om sina lamm, och de var mindre benägna att ge di jämfört med de tackor som utfodrats mindre intensivt.

Det rekommenderas att utfodra tackorna under dräktighetsdag 40-95 med samma intensitet som under lågdräktigheten för att nå en trillväxt på 0,5 kg per vecka.

Notera att eftersom det är svårare för tackan att öka i vikt efter betäckning är det viktigt att hon väger tillräckligt mycket vid betäckningen. Tacklamm bör väga minst 60 % av vuxenvikten när de släpps till baggen, vilket betyder att tacklammen kan behöva förberedas för detta så fort som möjligt efter avvänjningen.

Högdräktighet (95-147 dagar efter betäckning)

Under högdräktigheten ökar näringsbehövet snabbt. Fostret dubblar sin storlek under sista månaden i dräktigheten, och juvret utvecklas och producerar råmjölk under de sista 2-3 veckorna av dräktigheten. tackans utsätts nu för snabt ökande påfrestningar, och att utfodra henne för att hon ska öka i vikt nu är svårt. Men lammet födelsevikt kan påverkas av att tackans tillväxt under mitten av dräktigheten har varit på lagom nivå så att moderkakan utvecklats bra. Tackor som överutfodrats under mitten av dräktigheten och får för små lamm hjälper det inte att utfodra med extra kraftfoder, vilket inte har någon effekt när man redan har kompromissat med utvecklingen av moderkakan.

Vanliga kraftfoder för ungtackor i tabell 5.

Tabell 5. Kraftfodergivor (kg/dag) till Mule ungtackor med ensilage baserad foderstat under högdräktigheten

Hög kvalitets ensilage (72D)

Medium kvalitets ensilage (66D)

Veckor till lamning

Enfödda

Tvillingar

Enfödda

Tvillingar

6 till 4

0.10

0.20

4 till 2

0.25

0.20

0.35

2 till lamning

0.20

0.45

0.30

0.60

Kraftfoderkostnad (£ per 100 tackor)1

67

269

168

386

 

1 Antagen kraftfoderkostnad £240

Behovet av kraftfoder beror på antal lamm, därför är det viktigt att scanna för antal foster så att man varken underutfodrar eller överutfodrar. Det är också väldigt viktigt att veta kvaliteten på ensilaget som ingår i foderstaten.