Medel mot ektoparasiter hos nöt och får

Godkännande för vissa bekämpningsmedel upphör

Enligt Kemikalieinspektionens beslutKIFS2011:1 (ISSN 0283-1937) är det från och med den 1 januari 2012 intelängretillåtet attsäljadebekämpningsmedel mot ektoparasiter som tidigare funnits tillgängligai lantbrukets handel. Preparaten det gäller är Flectron öronbrickor, Bayoflypour-on, FlyTixoch Flusa. De producenter som har något av dessa preparat hemma får använda dessa för eget bruk till och med 31 december 2012, därefter får medlen inte användas.

Ersättningspreparat

Det finns dock andra till gängliga pour-on preparat som kan ersätta de utgångna. Båda preparaten klassas som läkemedel och är receptbelagda. Behandlingarna bör göras efter en besättnings anpassad strategi för att få bästa möjliga effekt och minimera risken för resistens utveckling.

Bayticol®vet.(syntetisk pyretroid)

Den verksamma substansen i Bayticol tillhör samma preparatgrupp som de utgångna preparaten. Bayticol är en pour-on lösning som är registrerad till får och nötkreatur med effekt mot skabbkvalster, löss, lusflugor och fästingar. Bayticol har dessutom enligt tillverkaren likvärdigeffekt mot flugor och knott som Bayofly. På grund av att Bayticol har mjölk karens är preparatet mindre lämpligt att använda till mjölkande djur. Det får inte användas till får som producerar mjölk för human konsumtion, se tabell 1.

Tabell1. Karenstider Bayticol

Djurslag Slakt (dygn) Mjölk(dygn)
Nöt 10 7
Får 10

Eprinex pour-onvet.(makrocyklisk lakton).

Den verksammasubstansen i Eprinexär en makrocyklisk lakton. Detta preparat kan endast användas till nötkreatur. Eprinexär i dag det enda alternativet utan mjölkkarens med effekt mot löss och skabb. Preparatet har effekt mot både invärtes rundmaskar och utvärtes parasiter. Eprinex har dock mycket sparsam eller ingen effekt på fästingar, flugor, svidknott och knott.

Tabell2. Karenstider Eprinexpour-on vet

Djurslag Slakt (dygn) Mjölk(dygn)
Nöt 15 0

Särskildaproblem imjölkbesättningar

Eftersom det saknas tillgång till pour-on preparat utan mjölk karens för att  förebygga angrepp från fästingar, flugor, svidknott eller knott finns ingen behandling mot dessa för mjölkkor och får som producerar mjölk för human konsumtion. Mjölkande djur bör därför skyddas från beten som har känd förekomst av mycket fästingar. Under perioder med storknott  förekomst kan djuren hållas påstall nattetid. Vid angrepp av skabb eller löss på mjölkkor kan Eprinex pour-on användas. För kalvar och ungdjur samt för mjölkkor som är i första halvan av sin perioden är Bayticol det rekommendera de valet för både behandling av skabb, löss sam om man vill skydda djuren från, fästingar, flugor, svidknott och knott.

Användning i KRAV-besättningar

Besättningar som är anslutna till KRAV kan, när erfarenheten visar att det blir problem, använda pour-on preparat i förebyggande syfte. Det gäller till exempel för fästingskydd i besättningar med förekomst av fästingburna infektioner. KRAV gör ingen skillnad på om preparaten är recept belagda eller inte utan behovet och tillgången påpreparat avgör  vad som kan användas.

Kostnadsjämförelse

I en jämförelse av priser mellan de utgångna preparaten och de ersättnings preparat som finns visar det sig att behandlingen blir dyrare för större djur, medan den blir oförändrad/billigare för mindre djur, se tabell3. Det finns olika doseringar för Bayticol till nöt, tabellen anger doseringen 1ml/10 kg kroppsvikt. Observera att  exakta efter som priset kan variera mellan apotek och återförsäljare. Eventuella recept arvoden är inte inräknade.

Tabell3. Kostnadsjämförelse per behandling

Preparat Djur Dosering Ungefärligt pris
Bayofly (500 ml)

< 400 kg

> 400 kg

10 ml

20 ml

9:-

18:-

Flusa (1000ml) Nöt Får Lamm

10 ml

5 ml

2,5 ml

14 :-

7 :-

3 :-

Bayticol (1000ml)

Ko (600 kg)

Kalv (100kg) Tacka (75kg) Lamm(20 kg)

60 ml

10 ml

15 ml

4 ml

42 :-

7:-

11:-

3 :-

Eprinex (100 ml) Ko (600 kg) 60 ml 84 :-

Marknaden inomEU

Antalet tillgängliga preparat och pris nivån på dessa varierar stort mellan olika länder inom EU. Detta beror bland annat på att små marknaderär mindre attraktiva. Denationella myndigheterna kan också ha olika krav för godkännande. För att öka tillgängligheten i framförallt länder med små marknader är det därför viktigt att förenkla förfarandet för att ha preparat registrerade i flera länder. Det är också angeläget att de nationella myndigheternas krav på ett visst preparat likställs mellan länder med likartade förutsättningar, kan gälla t.ex. klimat.

 

LRF kommer tillsammans med andra organisationer att upp vakta Landsbygds departementet för att peka på behovet av att Sverigestödjer arbetet med ett förenklat register förfarande på EU-nivå. Vidare kommer LRF att lyfta frågan om Sverige ställer högre krav för godkännande än andra länder med berörda myndigheter och departementet. På europeisk nivå driver LRF frågan via den gemensamma bonde organisationen Copa Cogeca.

Marknaden iSverige

Svensk Mjölk, LRF och Svenska Djurhälsovården vill klar göra att vi ser allvarligt på att det förnärvarande helt saknas registrerade pour-on preparat utan mjölkkarens. Det finns ett uppenbart behov av att både kunna före bygga angrepp av och att behandla mjölkkor och mjölkproducerande får mot fästingar, flugor, svidknott eller knott.

Vi ser det som klart otillfredsställande att de effektiva och hittills tillgängliga alternativ för att förebygga eller behandla mot sjukdoms orsak ande och sjukdoms spridande ektoparasiter nu förbjuds. Detta är en uppenbar försämring i en tid där Europaunder desenare åren har haft utbrott av blåtunga och där även ett helt nytt virus, Schmallenbergviruset,nu påvisats. Både blåtunga och Schmallenberg virus sprids med insekter.

Eprinexpour-on vet. ärverksamtmotekto-och endoparasiter. Om preparatet får en ökad användning mot löss och skabb i mjölkbesättningar kan det, på sikt, öka risken för resistensutveckling hos invärtes parasiter.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss:

Namn och organisation Telefon Epost
Nötkött

Anita Jonasson

SvenskaDjurhälsovården

013-27 02 15 anita.jonasson@svdhv.org
Får

Fredrik Engström

SvenskaDjurhälsovården

0498-28 25 31 fredrik.engstrom@svdhv.org
Mjölk

Jonas Carlsson

Svensk Mjölk

08-790 58 11
  1. carlsson@svenskmjolk.se
LRF

MySahlman

LRF

08-787 51 13 my.sahlman@lrf.se