Förenklad hantering av Salmonella diarizonae hos får

Jordbruksverket meddelar idag att den undersökning om förekomsten av salmonella i svenska fårbesättningar som genomförts under våren nu är klar.

Undersökningen visar att det finns en viss typ av Salmonella diarizonae i var femte besättning. Denna salmonellatyp ger sällan sjukdom hos djur eller människor. Glädjande hittades inga andra och allvarligare typer av salmonella.

Eftersom bakterien är spridd i svenska fårbesättningar och inte ger upphov till sjukdom har ansvariga myndigheter gemensamt kommit fram till att hantera denna salmonellatyp på ett nytt sätt. Detta innebär att undantag kommer att göras från den vanliga hanteringen vid salmonellasmitta på gårdar. I klartext innebär det att besättningar där bakterien påvisas inte spärras och saneras.

Undersökningen som utförts på 262 gårdar visade också att ju större besättningarna är desto högre sannolikhet för att Salmonella diarizonae ska finnas.

Eftersom bakterien är så spridd i svenska besättningar finns ingen anledning att rekommendera särskilda åtgärder, exempelvis tester vid inköp av djur.

Läs mer: Jordbruksverket och SVA

Kontaktperson Fårhälsovården

Chefveterinär Andrea Holmström 018-16 76 24