Håll rent och undvik mastit

Genom att arbeta förebyggande för att förhindra att tackorna drabbas av mastit kan också tackan produktivitet öka. Tackor som drabbas av mastit får minskad, eller ingen alls, värde i produktionen, och tillväxten hos deras lamm påverkas.

Förebyggande arbete måste vara av högsta prioritet för att undvika att behöva behandla. Mastit är ett större problem hos tackor än vad det är hos kor eftersom behandlingar på tackor inte är lika framgångsrika som hos kor. Man har beräknat att ca 12 % av tackorna i UK slås ut årligen pga mastit.

EBLEX involverar 10 besättningar i en tvåårig studie i England, Skottland och Wales. Man vill ha svar på vad som behövs för att minska antalet tackor som drabbas av mastit.

Mastit är ett stort problem och kan drabba besättningar väldigt olika från år till år. Mastit kan leda till permanenta skador i juvret, i svåra fall även dödsfall, minskad tillväxt hos lammen till tackor med höga celltal, utslagning av tackor som drabbas (Red anm: i Sverige rekommenderas alltid utslagning av drabbade tackor för att inte smittan ska föras vidare i besättningen).

Äldre tackor, tackor i dåligt hull eller de me dålig juver/spen form är oftare drabbade av höga celltal i mjölken, vilket är ett tecken på infektion.

Eftersom tackor inte hanteras lika frekvent som mjölkkor är det vanligt att en mastit inte upptäcks förrän vid avvänjning eller inför betäckning då knölar i juvret upptäcks. I den tvååriga studien vill man se om tackor med knölar i juvret utvecklar klinisk mastit eller fungerar som infektionskälla. (Red anm: tackor med knölar i juvret bör slås ut då de troligtvis bär på smittsamma bakterier. Deras lamm kan sprida dessa bakterier till andra tackor genom att juver med knölar inte ger tillräckligt med mjölk och lammen troligtvis kommer att tjuvdia på andra tackor).

Den vanligaste bakterien som leder till mastit är Stapholycoccus Aureus, men även E Coli kan leda till juverinflammationer. Mastit som drabbar tackan tidigt i laktationen beror ofta på infektion av Pasteurella.

Det är viktigt med god hygien i lamningsstallet! Se till att det alltid är rent och torrt i ströbädden för att undvika onödiga infektioner. Strö ofta! Bakterier stortrivs i fuktiga ströbäddar.

Det är också viktigt med tackor i bra kondition. Tackor i bra kondition mjölkar mer vilket minskar lammens buffande på juvret. Lammens tuffa “behandling” av juvret kan leda till att en subklinisk infektion blir klinisk.