UPPFÖDNING AV NAPPLAMM

De flesta får- och lammproducenter har någon gång att ta ställning till om överskotts-
lamm ska avlivas eller födas upp som napplamm om adoption inte är möjlig.

För den enskilde producenten ska kunna göra en bedömning om hon/han ska föda upp
lamm som napplamm är det värdefullt att ha information om hur uppfödningen kan
genomföras på bästa sätt för både djur, producent och ekonomi.

Under vårlamningen 2020 följde SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i projektet
"Strategier och vid napplammsuppfödning" uppfödningen av napplamm i fyra besättningar.

I projektet dokumenterades rutiner, tidsåtgång, lammens tillväxt, foderåtgång,
slaktresultat m.m. samt det ekonomiska utfallet.

Några frågor som tas upp i rapporten är om napplamm kan växa lika bra som lamm som
går kvar hos tackan, hur mycket mjölkersättning användes och blev det några pengar över?

Om du vill veta mer finns information om projektet och rapporten på SLU:s hemsida.

Uppfödning av napplamm

carlsson_a_arnesson_a_220118