Foderraps och rybs – tiden är inne!

Om klimatförändringarna ger oss en lika “dålig” vinter så kanske några sydlänningar törs prova vinterbete av brassicaarter. Läs här om hur du skall gå till väga. Det är dags att så nu!

Sheep Farm Management Notes: 05/08/2008

Alternativa grödor – tiden rinner ut

Michael Gottstein

Den bästa skörden från grödor som grönfoderraps eller “stubble turnips” (Brassica rapa ssp olifera) – en slags rova nära besläktad med rybs, fås när de sås tidigt. Med tidigt menar jag senast i mitten på augusti. Senare sådd ger inte nödvändigtvis en misslyckad skörd men den förväntade skörden blir mycket lägre. Detta betyder att du måste vara redo att så så snart möjlighet ges.

Där det dåliga vädret har försenat skörden av spannmålen finns det ett alternativ att sprida frön i stående gröda så att groddningen kan börja och när spannmålen är skördad (max 2 veckor senare) kommer plantorna upp ur marken och är redo att sätta fart. Denna metod att etablera gröda fungerar inte alltid men är en ”lågprismetod” – du riskerar bara kostnaden för utsädet och tiden och bränsle för att sprida det.

Under de senaste två åren har intresset för fånggrödor ökat dramatiskt, speciellt eftersom kostnaden för kraftfoder och ensilering har ökat markant. Så vilka är fördelarna med dessa grödor?

Den huvudsakliga fördelen med foderraps och ryps är att de kan producera höga skördar (uppskattningsvis fyra ton ts per ha) med kvalitativt grovfoder som enkelt kan utnyttjas under höst till tidig vår (snöfria delar). Dessa grödor används ofta för att snabbt slutgöda lamm sent under året och återstoden av grödan är sedan tillgänglig för tackor eller för att fodra till tidigt lammande tackor i januari och februari.

När du skall välja lämpliga åkrar för alternativa grovfoder, bör du tänka på några saker:

  1. Väldränerade jordar för att kunna möjliggöra utnyttjande under blöta perioder om du skall vinterbeta.
  2. Bra stängsel för att förhindra skador vid etablering och för att hålla djuren inne.
  3. Möjlighet att stripbeta med hjälp av ett elstängsel kommer att öka utnyttjandet väsentligt.
  4. Minska bearbetningskostnaderna genom att välja en åker som du ändå skall så om. Detta speciellt när grödan är insådd med gräs.
  5. Eftersom grödorna är Brassicaarter är de känsliga för klumprotsjuka. Undvik att så dessa grödor på åkrar som har använts för andra brassicaarter under de senaste tre åren.

God etablering av grödan kan uppnås på flera olika sätt. Konventionell plöjning och harvning eller användande av kombiharv/(power harrow)/kultivator kan vara passande metoder men var aktsam så att sådden inte blir för djup (1 cm är djupt nog). På stubbåkrar kan utsädet bredspridas med tex gödningsspridare. De bästa etableringar jag har sett på stubbträdor är de som har blivit radsådda med minimal övrig störning av jorden. Den huvudsakliga fördelen med detta verkar vara jordens förmåga att behålla fukt. Fukten ger plantorna en bra start speciellt vid torrt väder.

Utsädesmängden för foderraps är 8 kg/ha för direkt radsådd och 10 kg per ha vid bredsådd. ”Stubble turnips” bör sås med 6-6,5 kg per ha. Foderraps är något billigare än ”stubble turnips”. Gödningsgivan för tidigt sådda grödor (juli-mitten aug) bör vara; Kväve 70-120 kg/ha, fosfor 20-40 kg/ha och kalium 50-60 kg/ha. För senare sådda grödor bör gödningsnivåerna minskas. Att spruta bladen med bor kan hjälpa grödan om marken är borfattig.

Tabellen nedan visar uppskattad skörd, utnyttjande och antal dagar en tacka kan beta en ha.

Crop Seeding Rate Per ha (Acre) DM yield /ha (acre) July sown Utilisation rate Dry Ewe grazing days per ha (acre)
Stubble turnips 6.25kg (2.5kg) 4 tonnes (1.6) 70% 1750 (700)
Forage rape 10kg (4kg) 4.2 tonnes (1.7) 75% 2000 (800)

Foderraps kan börja betas sju veckor efter sådd eller så kan det lämnas för att ge ökad mängd för vinterbete. ”Stubble turnips” kan betas efter 100 dagar. Målet är att allt ska vara avbetat tidigt i mars. Om grödorna betas när de blommar kan det leda till hälsoproblem pga goitrogen (påverkar sköldkörteln och förhindrar upptag av jod). Introducera fåren försiktigt till brassica genom att erbjuda ett annat bete samtidigt. När fåren vant sig vid grödan behöver du inte erbjuda annat fiber. Dräktiga tackor som betar brassicas behöver mineral (speciellt jod).

Detta är en fri översättning av Johanna Rangrost Ahlström.

Orginalartikeln kan du läsa på http://www.teagasc.ie/newsletters/farmingtips/2008/sheep-20080805.htm