Vikten av friskt avelsmaterial

30 december, 2016 Lammproducenterna 0

Det är de inköpta djuren som innebär störst risk för att få in smittor i sin djurbesättning. Därför är det av stor vikt att kontrollera livdjuren noga. Fårhälsoveterinär Ulrika König tycker att man helst ska undvika att köpa in djur om det går.

Välkommen till lägesrapporteringen för Handlingsplanerna

20 december, 2016 Lammproducenterna 0

Den övergripande målsättningen med Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm är att öka den svenska produktionen av gris-, nöt- och lammkött. Det har gått ca ett år sedan Handlingsplanerna för Nöt och Lamm presenterades och ca ett och ett halvt år sedan som Handlingsplan Gris färdigställdes. Sedan dess har många aktörer inom värdekedjorna arbetat med att genomföra åtgärderna i Handlingsplanerna. Men hur långt har vi egentligen kommit och hur stort avtryck har det gjort inom svensk animalieproduktion? Välkommen till en lägesrapportering av Handlingsplanerna!

Ingen bild

Framgångrikt arbete mot fruktad fårsjukdom kan nu trappas ner

20 december, 2016 Lammproducenterna 0

Det svenska kontrollprogrammet för den allvarliga fårsjukdomen scrapie har nått sitt mål. Sverige har högsta EU-status, försumbar risk, vilket innebär att det är osannolikt att sjukdomen finns i landet. Den statliga subventioneringen av hämtning och provtagning av kadaver kan därför trappas ner. Djurägarna får alltså åter själva betala en större del av kostnaderna för kadaverhanteringen.

Lammslakt vid svenska slakterier – en enkätstudie

8 december, 2016 Lammproducenterna 0

Rapporten innehåller en sammanställd slakterienkät ställd till ett antal svenska slakterier som slaktar får/lamm och är genomförd under augusti/september 2015. Genomförandet av enkätstudien var ett av delmomenten i projektet “Ökad kunskap om svensk får- och lammköttskvalitet” för att stärka och utveckla kvaliteten på det svenska lammköttet. Syftet med projektet var att genom enkäten få ökad kunskap om rutiner runt lammslakten vid svenska slakterier, med fokus på hantering av lammen före och efter slakt, metoder för hängning och nedkylning samt synpunkter på slaktkroppskvalitet och eventuella kunskapsluckor.

Faktorer som påverkar lammköttskvaliteten – en litteraturstudie

8 december, 2016 Lammproducenterna 0

Konsumenter uppmärksammar och värdesätter lammköttets ätkvalitet allt mer både nationellt och internationellt. Ur ett kundperspektiv framhålls i internationella studier att ätkvalitetsegenskaper som smak, mörhet, saftighet och färg som viktigast. I de fåtaliga svenska studierna utrycker svenska konsumenter snarlik prioritering men hänsyn måste tas till att olika individer, beroende på erfarenhet, tradition och smak, har olika önskemål och förväntningar.

Tranås är Sveriges fårskinns-huvudstad

8 december, 2016 Lammproducenterna 0

Att bereda och sälja sinas fårskinn blir allt mer populärt, efterfrågan är stor. För inte minst uppfödare av Gotlandsfår utgör ofta skinnet ett större värde än köttet. Det finns egentligen bara två skinnberedare i Sverige som bereder fårskinn i industriell skala, Tranås Skinnberedning och Donnia skinn. Båda upplever efterfrågan större än tillgången på skinn i Sverige.

Snabbare och effektivare analyser av fotröta hos får

6 december, 2016 Lammproducenterna 0

Fotröta hos får är en smittsam och smärtsam sjukdom som orsakas av bakterien Dichelobacter nodosus. Tre nya metoder har utvecklats; för att förenkla upptäckt, för att bestämma hur pass sjukdomsframkallande bakterien är och för att effektivisera laboratorieanalyserna. Bakom denna tillämpade forskning står Sara Frosth, som är doktorand vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).