Abortering av lamm

Uppemot 75 % av aborterna hos får sägs bero på toxoplasmos och enzootisk abort hos får. I Storbrittanien har man börjat att införa vaccinationsprogram för att minska förlusterna pga dessa sjukdomar.

Sheep Farm Management Notes: 02/09/2008

Denna artikel är en fri översättning av en artikel skriven av Michael Gottstein som du hittar här.

Kring lamning får jag varje år ganska många frågor om tackor som aborterar. När tackorna börjar kasta finns det tyvärr endast begränsade åtgärder som kan vidtas. Det första steget som alltid bör tas när en tacka kastar är att prover (fostret och moderkakan) bör sändas till ett laboratorium för analys för att fastställa orsaken.

Enligt den regionala Veterinary Laboratories rapport (2006) har 22,4% av de abortprover som lämnas till de olika regionala veterinärmedicinska laboratorierna på Irland testats positivt för enzootisk abort (EAE) och något mindre 18,4% testats positivt för Toxoplasmos. Enligt dem resultaten, är dessa de viktigaste orsakerna till kastningar hos får på Irland.

Så hur sprids dessa sjukdomar?

Om vi först tittar på enzootisk abort hos får så ser vi att den huvudsakliga bäraren av denna sjukdom är en infekterad tacka. Därför kan du hos en besättning där du för närvarande inte har någon enzootisk abort skydda din besättning genom att inte köpa in några hondjur. Om du däremot redan har haft något fall av enzootisk abort på din gård kan du räkna med att sjukdomen förs vidare till andra får under och efter lamning av smittbärande djur. Det är viktigt att notera att baggar inte sprida denna sjukdom.

Toxoplasmos är en annorlunda sjukdom eftersom den inte i så stor utsträckning är en får till får sjukdom utan kräver katter och infekterade möss för att slutföra sin livscykel. Av denna anledning är det inte möjligt att förhindra toxoplasmos infektion från att komma in i besättningen genom att undvika att köpa in djur. Det är inte heller en bra idé att göra sig av med alla katter på gården eftersom detta inte kommer att eliminera vilda / herrelösa katter som besöker din gård.

Eftersom det finns så många olika orsaker till aborter är det viktigt att ta en ”flerfronts”strategi för att minska riskerna för infektion i din besättning. Även om dina tackor kastar först under högdräktigheten så har de oftast dragit på sig orsaken till aborten ett antal veckor tidigare.

God hygien när det gäller foder, vatten och ströbädd är viktiga steg som alltid bör tas. Undvika att köpa rekrytering och genom att ha egen rekrytering kan du minska risken för sjukdomar som enzootisk och campylobacter. Utöver dessa åtgärder finns det vaccin för att bekämpa de två främsta orsakerna till abort (enzootisk abort – ENZOVAX och toxoplasmos – TOXOVAX)

Dessa vacciner innehåller levande organismer och har därför en begränsad hållbarhet (endast 10 dagar för toxoplasmos vaccinet – TOXOVAX) och ett mycket kort liv när de är utspädda / färdigberedda (2 timmar – gäller för båda vaccin). Det är därför viktigt att vacciner beställs i tid och i fallet med Toxovax att de ges inom några dagar efter leverans.

Eftersom vaccinerna innehåller levande stammar av den sjukdomsorsakande organismen är de inte är lämpliga att ge till får nära eller under betäckningssäsongen. Detta innebär att du behöver planera ditt vaccinationsprogram för att säkerställa att dessa är avslutade senast fyra veckor före betäckning skall påbörjas för Enzovax och minst tre veckor innan betäckning för Toxovax.

Vaccination är relativt dyrt, men på de flesta gårdar är en omgång till ungtackorna som går in i besättningen varje år tillräckligt för att upprätthålla en god nivå av immunitet. På gårdar som har haft problem med aborter från antingen toxoplasmos eller enzootisk abort kan vaccination vara en bra investering. De flesta jordbrukare som vaccinerar menar att det betalar sig i form av minskade förluster på grund av aborter och mindre arbete vid lamning när det gäller att hantera missfall får och svaga och sjuka lamm.

Där baggsläpp är planerat till början av november måste vaccinering utföras omedelbart. De flesta veterinärmedicinska Leverantörer har inte dessa vacciner i lager så de måste beställas i förväg. Om du planerar att vaccinera för det kommande året är det bäst att skynda på.

Reds anm:

Enzotisk abort hos får orsakas av Chlamydophila abortus.

Toxoplasmos orsakas av parasiten Toxoplasma gondii.

Vaccination är inget som idag används i Sverige. De flesta sjukdomar som orsakar kastningar hos får ger en lång immunitet hos tackorna efter sjukdomen. Kanske kan detta vara en av orsakerna till att det inte har efterfrågats i Sverige. Inget av dessa vacciner är i dagsläget godkänt av Läkemedelsverket.

Det finns en bra sammanfattning om orsaker till kastningar hos tackor som SVA sammanställt. Denna finns här i pdf.