Lammindex

Inför kommande auktioner friskar vi upp ditt minne med lite kort information om Lammindexet.

Tänk på att Lammindexet bara är en jämförelse inom den egna besättningen och rasen. Det talar alltså om hur lammet ligger till i förhållande med övriga lamm i rasen i hemmabesättningen.

I fårkontrollen beräknas lammindex för varje lamm. Lammindexet är ett jämförelsetal för lamm, i vilket de enskilda lammen jämförs mot medeltalet för sin grupp.I uträknandet av lammindex tas hänsyn till lammets kön och ålder, lammets och kullsyskonens relativvikt och relativpäls (för finull, gotlandsfår och leicster) samt moderns ålder och kullstorlek vid de två senaste lamningarna.

Med indexet jämförs vilken effekt på lönsamheten de olika lammen förväntas ge om de sätts in i aveln. Effekten på lönsamheten är inte begränsad till intäkter från lammens avkomma det närmaste året, utan skattas i flera generationer framåt. Indexet är ingen beskrivning av ett djur, den är en jämförande värdering av olika lamm inom
besättningen.

Lammindexet är konstruerat för många år sedan och det drivs just nu ett Anelsprojekt där man tittar på hur man ska kunna förbättra dessa värderingar.